امکان اعتراض شرکت بیمه با توجه به رای وحدت رویه 804

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/17
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر زرین شهر

موضوع

امکان اعتراض شرکت بیمه با توجه به رای وحدت رویه 804

پرسش

اگر شرکت بیمه با توجه به رای وحدت رویه 804 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعتراض نمود، اعتراض بیمه در چه قالبی رسیدگی می‌گردد؟

نظر هیات عالی

به موجب ماده 50 قانون بیمه اجباری؛ همان‌گونه که در نظر اکثریت آمده است؛ شرکت مزبور باید به عنوان شخص ثالث اعتراض خود را تسلیم نماید.

نظر اکثریت

شرکت بیمه حسب ماده 50 قانون بیمه اجباری باید به صورت اعتراض شخص ثالث اعتراض خود را بیان نماید و موضوع از شمول اصلاح رای و ماده 10 قانون مجازات اسلامی از شمول اعتراض بیمه خارج است.

نظر اقلیت

شرکت بیمه باید بر اساس صدمات گواهی پزشکی قانونی تمام خسارات را بپردازد؛ زیرا اولاً؛ رای وحدت رویه از شمول تصادفات خارج است و ثانیاً؛ حسب ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه بیمه را مکلف به پرداخت کلیه خسارات نموده و بیمه اساساً حق اعتراضی ندارد.

منبع
برچسب‌ها