اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

عناوین و برچسب‌ها