نظریه مشورتی شماره 7/92/2065 مورخ 1392/10/30

تاریخ نظریه: 1392/10/30
شماره نظریه: 7/92/2065
شماره پرونده: 92-62-1585

استعلام:

آیا خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده اند، تعلق می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سئوال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیأت کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به محکوم علیه اجراء می‌شود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان پذیر است./ع

محتوای مرتبط (1 مورد)

منبع

عناوین و برچسب‌ها