تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۳/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۳/۴۸۵
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۵۴

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مرور زمان‌های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ (مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم) ناظر بر مواردی است که طبق قانون اولاً جرمی وقوع یافته باشد؛ ثانیاً جرم ارتکابی از نوع تعزیری باشد و لذا در مواردی که فعل یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد، از شمول عنوان «جرم» خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرائم تعزیری نمی‌گردد. بدیهی است که در موارد خاصی که قانون‌گذار آثار و احکام