ترکیب و وظایف هیئت عالی گزینش : از قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش

ارکان گزینش کشور عبارتند از:
۱ - رئیس جمهور.
۲ - هیئت عالی گزینش.
۳ - هیئت‌های مرکزی.
۴ - هسته‌های گزینش.
رئیس جمهور برای انجام وظایف مقرر در ماده ۵ این قانون و با توجه به مواد و ضوابط مندرج در فرمان حضرت امام (‌ره) هیئت عالی‌گزینش را با ترکیب زیر تشکیل می‌دهد:
۱ - نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
۲ - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (‌در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد)
۳ - وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد.
۴ - دو نماینده از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
تبصره - دبیرخانه هیئت عالی گزینش که زیر نظر دبیر هیئت و در نهاد ریاست جمهوری می‌باشد، دارای ردیف مستقل بودجه بوده و کماکان از کلیه‌ امکاناتی که در اختیار دارد استفاده خواهد نمود.
وظایف رئیس جمهور در اجرای گزینش کشور به شرح ذیل می‌باشد:
۱ - تعیین سیاستها، خط مشی‌ها، تطبیق ضوابط مربوط به امر گزینش با موازین شرعی، تعیین ضوابط، تعیین شرایط و مرجع احراز توبه و‌تغییرات مربوطه.
۲ - ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هیئت‌های مرکزی گزینش و عنداللزوم انحلال هسته‌ها.
۳ - تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، فرمهای لازم جهت حسن انجام امور گزینشی کشور.
۴ - بررسی و احراز صلاحیت اعضاء هیئتهای مرکزی، مسوول و معاونین دبیرخانه، مدیر و اعضاء هسته‌های گزینش کشور و عنداللزوم در سایر‌موارد مربوطه.
۵ - مرجع عالی تفسیر و توضیح آیین‌نامه‌ها، شرح وظایف، نظارت و بازرسی، هماهنگی، رسیدگی به شکایات، آموزش و پژوهش، احراز‌صلاحیت، ارزشیابی عملکرد، عزل و نصب کادر گزینش، بانک اطلاعاتی، زمان‌بندی، استفاده از تکنولوژی در گزینش کشور.
۶ - اعلام نظر نهایی نسبت به آرای صادره گزینشی، بودجه، تشکیلات، نیروی انسانی مورد نیاز هیئتهای مرکزی و هسته‌های گزینش و ارسال به‌ مراجع ذیربط جهت تصویب.
۷ - تعیین نمودار تشکیلاتی، تشکیلات تفصیلی و بودجه مورد نیاز هیئت عالی گزینش.
تبصره ۱ - مصوبات هیئت عالی گزینش پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجراء است.
تبصره ۲ - وظایف دبیر هیئت عالی گزینش در صورت تفویض رئیس جمهور عبارتست از:
۱ - اداره امور اجرایی هیئت عالی و دبیرخانه آن با نظر هیئت.
۲ - صدور احکام انتصابات طبق مقررات.
۳ - پیگیری و اجرای مصوبات هیئت عالی و انجام کلیه امور اجرایی گزینش کشور از قبیل آموزش و پژوهش، نظارت، بازرسی و پیگیری،‌هماهنگی، ارزشیابی و پیشنهاد عزل کادر گزینش.
رئیس جمهور با رعایت مفاد این قانون می‌تواند اداره امور گزینش کشور را مستقیماً عهده‌دار شود و یا بعهده دیگری بگذارد.