تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۱۸

پیام: شرط تحقق بزه مزاحمت تلفنی، چند بار تماس گرفتن است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم خ.، دایر بر مزاحمت تلفنی و تهدید به شرح کیفرخواست مورخ ۳۱/۰۲/۹۳ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران؛ دادگاه با عنایت به شکایت اولیه شاکی خانم الف.، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات گواهان در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلسه رسیدگی دادگاه و نحوه اظهارات متهم در جلسه رسیدگی دادگاه و سایر مندرجات اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم محرز به نظر می‌رسد، لذا دادگاه به استناد مادتین ۶۴۱ و ۶۶۹ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۹ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم را از حیث اتهام مزاحمت تلفنی به تحمل یک ماه حبس و از حیث اتهام تهدید به تحمل ۱۰ ضربه شلاق محکوم می نماید. اما در خصوص شکایت آقای ح. علیه متهم دایر بر مزاحمت تلفنی و تهدید با توجه به محتویات پرونده و اعلام گذشت شاکی در دادگاه مستنداً به ماده ۱۷۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به موقوفی تعقیب را صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم... به وکالت از خانم خ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۱۰ مورخ ۲۱/۰۵/۹۳ شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب قسمتی از آن موکل تجدیدنظرخواه به اتهامات مزاحمت تلفنی به تحمل یک ماه حبس و از بابت اتهام تهدید به تحمل ده ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافته است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده به ویژه لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به مندرجات و روند تحقیقات که نسبت به مزاحمت تلفنی از اداره مخابرات استعلامی صورت نگرفته و احراز تلفن کننده از ناحیه افراد عادی مشکل است و حتی اظهارنظر در مورد الفاظ ردوبدل شده بین تلفن کننده و مخاطب که توهین است یا تهدید است یا الفاظ دیگری نمی توان یقین حاصل نمود، علی ای حال با توجه به اختلافات قبلی طرفین و عدم حصول یقین در مورد این که چندین بار زنگ زده که بتوان به آن مزاحمت تلقی کرد و با الفاظ آن، مستند به بند ۴ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه رأی بر برائت خانم خ صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موسوی - نوری