تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۶۷

پیام: در صورت قلم گرفتن عبارت به حواله کرد در متن چک، حق ظهرنویسی و انتقال آن به شخص ثالث، از دارنده نخستین سلب می‌شود و اگر دارنده چنین کند، دعوای انتقال گیرنده ثالث برای مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت م.ع. به طرفیت ع.ک. با وکالت ز.پ. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به استناد وکالت‌نامه شماره ۰۰۰۸۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ - چک شماره ۰۱۸۳۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت نظر به اینکه چک موضوع دعوی در قسمت حواله‌کرد خط خورده است و با عنایت به اینکه زمانی که حواله‌کرد در چک خط خورده می‌شود یعنی دارنده چک حق انتقال چک به شخص ثالث را ندارد و درصورتی‌که دارنده علی‌رغم خط خوردن حواله‌کرد در چک نسبت به انتقال چک با ظهرنویسی در ظهر چک اقدام نموده است. لذا طرح دعوی در شرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه قابل استماع نمی‌باشد و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه۱۸۰دادگاه عمومی حقوقی تهران - دریانوش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.خ. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ع.ک. از دادنامه شماره ۷۶۴- ۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ صادره از شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای خواهان به دلیل خط خوردن قید حواله‌کرد در چک شماره... مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ عهده بانک صادرات... صادر گردیده است نظر به اینکه با خط خوردن عبارت حواله‌کرد در اسناد تجاری صادرکننده اراده نموده است چک مذکور توسط شخص دارنده وصول گردد و دارنده آن را با شرط مذکور پذیرفته است فلذا حق انتقال از دارنده سلب شده است و رأی صادره بر این مبنا صادر گردیده است و تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی- شفیعی