تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۴/۲۲۵
شماره پرونده: ۴۹-۵۴۲-۵۴

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی «استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس ومانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین ومقررات مربوط تعیین می‌گردد، توسط هرفرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی ودانشگاهی داخلی ویا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری یا بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وشورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۶۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد» وقبل از تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۸و۳۳۷ مورخ ۱۶/۱۱/۷۹، مدرک تحصیلی می بایستی به تأیید شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری یا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری) می رسید و درفرض استعلام، باتوجه به این که در چنین گواهی هایی صرفاً قانونگذار اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع... داده است»، بنابراین بدیهی است، نمی توان عنوان مقطع مشخصی به گواهی های مربوطه اعطاء نمود ودر مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت غیرواقعی از مدارج تحصیلی می‌گردد، نمی توان این عناوین را بکاربرد.