انجام عملیات اکتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت است.
وزارت برای محدوده‌های اکتشافی بلامعارض و یا محدوده‌هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف در اختیار دارد، از طریق صدور پروانه اکتشاف و با رعایت مفاد این آیین‌نامه نسبت به تعیین عامل منتخب اقدام می‌کند. تبصره1- تعیین عامل مذکور با توجه به توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادی موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون از ط ...
ادامه ...
وزارت موظف است با بهره‌گیری از توان فنی و مالی بخش‌های غیردولتی و سازمان‌های تابع به تشخیص خود، با استفاده از فناوری‌های پیشرفته اکتشافی، مطالعات کلان و ناحیه‌ای را برای شناسایی پتانسیل‌های معدنی در محدوده‌های مشخص در صورت نیاز با صدور پروانه اکتشاف انجام دهد. چنانچه در نتیجه مطالعات مذکور به مناطق ...
ادامه ...
شرایط صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز موضوع ماده (5) قانون به شرح زیر است: الف - بلامعارض بودن تمام و یا بخشی از محدوده مورد تقاضا ب - برخورداری از حداقل توان فنی و مالی پ - نداشتن محرومیت از فعالیت‌های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف ت - تایید طرح اکتشاف ارائه شده از سوی متقاضی ...
ادامه ...
اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت محدوده اکتشافی باید دارای شرایط زیر باشند: الف - اشخاص حقیقی 1- دارا بودن حداقل (18) سال سن 2- عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری - مصوب 1337- 3- عدم شمول ماده (33) قانون 4- دارا بودن حداقل توان فنی و مال ...
ادامه ...
حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه‌های موضوع ماده (3) به شرح زیر است: الف - گروه یک: نیم کیلومتر مربع ب - گروه دو: یک کیلومتر مربع پ - گروه سه: چهار کیلومتر مربع ت - گروه چهار: سه کیلومتر مربع ث - گروه پنج: بیست کیلومتر مربع ج - گروه شش: دویست‌وپنجاه کیلومتر مربع تبصره1- مساحت پروانه ...
ادامه ...
اکتشاف ذخائر معدنی،منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است.چگونگی اخذ پروانه،ضوابط اکتشاف،مدت اعتبار پروانه،انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین خواهد شد. تبصره 1 (اصلاحی 1390/8/22) - اکتشاف حین بهره برداری نیاز ب ...
ادامه ...
(اصلاحی 1390/8/22) - جهت تسریع در امر اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند: الف - حریم قانونی راهها و راه آهن ب - داخل شهر ها و حریم قانونی آنها پ ...
ادامه ...
(الحاقی 1392/8/14) - اعضای هیات حل اختلاف عبارتند از: 1- استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیات 2- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیات 3- یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان 4- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 5 - نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط 6 ...
ادامه ...
(اصلاحی 1390/8/22) - در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اصل چهل ‌و پنجم (45) قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن سببات توسعه فعالیتهای مع ...
ادامه ...
(اصلاحی 1390/8/22) - تعریف واژه های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: الف - ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسی به وجود آمده باشد. ب - معدن: به محدوده ای اطلاق می شود که شامل ذخیره معدنی است. پ - منبع معدنی: تمرکز ...
ادامه ...