اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 200/000 ریال تا 1/000/000 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند: الف - اشخاصی که در اعلام ولادت و یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند. ب - اشخاصی که عالما عامدا پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا ...
ادامه ...