نظریه مشورتی شماره 7/1401/1258 مورخ 1402/02/20

تاریخ نظریه: 1402/02/20
شماره نظریه: 7/1401/1258
شماره پرونده: 1401-186/1-1258ک

استعلام:

با توجه به این‌که در بند «ب» ماده 2 قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر گردیده: «... از شناسنامه دیگری... استفاده نمایند» آیا استفاده از کارت ملی هم مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 کارت ملی وجود نداشته است و با توجه به اینکه مطابق ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376، کارت ملی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی شناخته شده و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است؛ لذا استفاده از کارت ملی دیگری مشمول بند «ب» ماده 2 قانون پیش‌گفته است.

منبع