صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان

موضوع

نحوه تعیین مجازات جزای نقدی موضوع بند ۵ ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر

پرسش

افزایش دو میلیون ریال به جزای نقدی موضوع مجازات بند ۵ ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به مازاد ۲۰ کیلو گرم به چه صورت است ؟

نظر هیئت عالی

افزایش جزای نقدی نسبت به مازاد ۲۰ کیلوگرم قابل اعمال می‌باشد لذا نظریه اکثریت صحیح است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه تا بیست کیلوگرم مجازات قانونی در بند ۴ لحاظ گردیده لذا با توجه به قاعده تفسیر به نفع متهم افزایش دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی نسبت به مازاد بیست کیلوگرم محاسبه می‌گردد.

نظر اقلیت

با توجه به بند ۵ ماده ۵ که بیان داشته علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازای هر کیلو گرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد لذا در صورتی که میزان مواد بیشتر از ۲۰ کیلوگرم باشد دو میلیون ریال به نسبت تمام مواد مکشوفه احتساب می‌گردد و منظور از کلمه هرکیلو گرم نسبت به مازاد نیست با توجه به اینکه فلسفه وضع این بند تشدید مجازات متهم می‌باشد.