رای شماره 222 مورخ 1381/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 435/80

شاکی: خانم سیده اشرف هاشمی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 18 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 31 شهریور 1381

شماره دادنامه: 222

مقدمه: الف) شعبه 18 در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/686 موضوع شکایت خانم سیده اشرف هاشمی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به اخراج از خدمت به شرح دادنامه شماره 697 مورخ 1374/07/26 حکم به رد شکایت صادر نموده است.ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/538 موضوع شکایت خانم مریم ستوده به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به برکناری از کار و تقاضای اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 1675 مورخ 1377/09/30 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه موضوع تناقض آراء صادره از شعب دیوان در باب لزوم استخدام کارمندان قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تجویز تبصره 35 قانون بودجه سال 1370 کل کشور و تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 کل کشور و براساس قوانین مربوط مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای وحدت‌رویه شماره 240 مورخ 1377/11/10 هیات عمومی دیوان دادنامه شماره 1303 مورخ 1375/10/02 شعبه شانزدهم بدوی دیوان مبتنی بر ورود شکایت شاکی در این خصوص موافق قانون تشخیص داده شده و تکلیف آراء متناقض صادره در این زمینه در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تعیین گردیده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آراء متناقض فوق‌الذکر وجود ندارد موضوع مشمول مدلول رای وحدت‌رویه فوق‌الاشعار می‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع