شماره م/۱۲۸۳۹/۱ تاریخ ۲۹/۶/۱۳۶۳
شورای محترم نگهبان
به تجویز اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی را در زمینه این که منظور از جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی چیست و مراجع قضائی ارتباط وظائف را با جرائم باید بر چه مبنائی قرار دهند تفسیر و نتیجه را به شورای عالی قضائی اعلام فرمائید.
از طرف شورای عالی قضائی - ابوالفضل میرمحمدی
شماره ۱۷۹۰ تاریخ ۱۳۶۳/۷/۲
شورای محترم عالی قضائی
عطف به نامه شماره م/۱۲۸۳۹/۱ مورخ ۲۹/۶/۱۳۶۳ موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح شد و جواباً به استحضار میرسانند:
«مفهوم کلی جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست، و منظور تخلفاتی است که مامور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظائف خاص خود مرتکب میشود و وظائف خاص و حدود آن را قانون عادی معین مینماید.»
دبیر شورای نگهبان - لطفالله صافی