بدون عنوان

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/07/26

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ر. ف. در مورخه 99/1/27 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به لحاظ تخلف از شروط عقد به طرفیت ه. بیدارم. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در 91/5/1 با خوانده ازدواج نموده لیکن از 97/10/1 نفقه نداده و محکوم شده است. شعبه *در 1400/02/01 تشکیل جلسه با حضور قاضی مشاور داده است. وکیل خواهان به خواسته تاکید و اعلام نموده زوج به پرداخت نفقه از 97/10/1 لغایت 99/5/31 محکوم و اجراییه و حکم جلب صادر و پرداخت نشده است. و لذا شرط محقق است. خوانده گفته مخالف طلاق هستم. همسرم بدون اجازه ترک منزل کرده است.دادگاه به داوری ارجاع نموده است.داور زوج اعلام نموده زوج حاضر به طلاق نیست ولی زوجه حاضر به ادامه زندگی نمی‌باشد. ص 37 داور زوجه نظر به عدم سازش داده است. ص 40 قاضی مشاور نظر به صدور حکم طلاق داده است.ص 56 دادگاه به موجب دادنامه شماره * 1400/02/30 با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجراییه و جلب و عدم پرداخت ان با تحقق شرط به زوجه اجازه داده با وکالت و بذل 20 سکه از مهریه خود را مطلقه نماید. اقای ع. ش. به وکالت از زوج نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخه 1400/04/13 دادنامه بدوی را تایید نموده است. وکیل زوج فرجامخواهی نموده که متن لایحه ایشان و پاسخ وکیل زوجه ح. پ. ب. در زمان شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره * 1400/04/13 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

فرجامخواهی اقای ع. ش. به وکالت از ه. بیدارم. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1400/04/13 صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *با احراز تخلف فرجامخواه از شرط بند 2 عقد به فرجامخوانده اجازه داده با وکالت بتواند خود را مطلقه نماید. وارد و موجه نمیباشد. و دادنامه فرجامخواسته با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه بیش از شش ماه و عدم پرداخت ان پس از الزام مطابق مقررات و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را مطابق مقررات مندرج در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ایجاب نماید. از ناحیه وکیل فرجامخواه ارائه نگردیده است. لذا مستندا به مواد 370 و 396 قانون مارالذکر با رد فرجامخواهی به عمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می‌نماید./ا 400/8/1

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. ت.

منبع
برچسب‌ها