قاچاق محسوب شدن حمل و نگهداری اسلحه به صورت انبوه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/03
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بیجار

موضوع

قاچاق محسوب شدن حمل و نگهداری اسلحه به صورت انبوه

پرسش

شخصی از شهرستان بوکان به مقصد شهرستان تهران به تعداد 50 قبضه اسلحه شکاری به وسیله خودرو حمل می‌نماید و در شهرستان بیجار توسط ضابطان دادگستری به دستور دادستان دستگیر و به مرجع قضایی معرفی می‌گردد‌، حال سوال این است که الف: عنوان اتهامی؛ قاچاق سلاح است یا حمل و نگهداری 50 قبضه سلاح؟ ب: آیا این تعداد از سلاح، انبوه محسوب می‌گردد؟ پ: تکلیف خودروی توقیفی چیست؟ ضبط توسط دادگاه یا رفع توقیف؟ د: برای انبوه تشخیص دادن و قاچاق محسوب نمودن نیازمند ارجاع موضوع به کارشناسی از حیث اینکه اسلحه خارجی است یا خیر؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.

نظر هیات عالی

موضوع سوال قاچاق اسلحه محسوب نمی‌شود بلکه اتهام حمل و نگهداری اسلحه قاچاق می‌باشد. در خصوص تشخیص انبوه بودن سلاح مکشوفه براساس ماده 7 قانون و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام خواهد شد.

نظر اکثریت

حمل و نگهداری 50 قبضه اسلحه، قاچاق محسوب نمی‌گردد چون ماده یک قانون قاچاق اسلحه، قاچاق را تعریف نموده و به مبادی و ورودی کشور اشاره است که شامل موضوع سوال نمی‌باشد و انبوه بودن یا نبودن تاثیری در قاچاق بودن یا نبودن ندارد. حتی یک اسلحه می‌‍تواند قاچاق محسوب شود و ضبط خودرو فاقد وجاهت قانونی است و قانون خاص به موضوع «ضبط» اشاره نکرده است البته در قانون قبلی قاچاق اسلحه هم ضبط، نگهداری و حمل و در خصوص اینکه این موارد نیز قاچاق است پیش بینی شده بود و در خصوص موضوع سوال نیازی به ارجاع موضوع به کارشناسی نیست. قانون در این خصوص تعیین تکلیف نموده است و ارجاع به کارشناسی در خصوص مصادیق کلی و مبهم است.

نظر اقلیت

حمل و نگهداری اسلحه قاچاق محسوب می‌گردد ولی چون قانون حمل اسلحه، قانون خاص است و در خصوص ضبط خودرو وجود ندارد؛ لذا از خودرو باید رفع توقیف به عمل آید و حمل 50 قبضه اسلحه از موارد انبوه محسوب می‌شود و چون آیین‌نامه این موضوع را مشخص نموده است؛ لذا نیازمند ارجاع موضوع به کارشناسی نمی‌باشد هر چند موضوع به کارشناس مربوطه ارجاع شود، منعی ندارد و بهتر هم خواهد بود و ارجاع به کارشناسی در موارد کلی مثل موارد رادیواکتیو نیاز است. در خصوص قاچاق محسوب نمودن این بزه؛ چون مرتکب شخصی را که اسلحه از وی خریداری نموده است معرفی نکرده و آن شخص نیامده است بگوید من وارد کننده هستم مطابق ماده یک اصل بر قاچاق است.

منبع
برچسب‌ها