ماده 21 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که ازطریق انتشار به طور محسوس و یا ازطریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه‌ ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند (ه-) و بند (و) ماده (4) این قانون در خصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است‌.