ماده 13 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ گذاری مصنوعات فلزی گرانبها می‌باشد.