امکان طرح سایر خواسته‌ها در دعوای اعتراض ثالث

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/29
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

امکان طرح سایر خواسته‌ها در دعوای اعتراض ثالث

پرسش

آیا معترض ثالث می‌تواند در دعوای اعتراض ثالث حکمی (اصلی) یا اجرایی، ضمن دادخواست اعتراض ثالث، خواسته‌های دیگری (مانند اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی) را مطرح نماید؟

نظر هیات عالی

نظر اکثریت تا حدودی که با نظریه‌ ذیل تطبیق داشته باشد، مطلوب هیات عالی می‌باشد، زیرا اولاً؛ اعتراض ثالث محاکماتی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرا محسوب می‌شود و آنچه باید موضوع خواسته باشد، اعتراض به دادنامه معترض‌عنه است و برابر ماده‌ 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه فقط در صورت وارد بودن دعوا معترض ثالث حسب مورد حکم صادره را نقض و یا الغا می‌کند و ذکر خواسته دیگر فاقد وجاهت قانونی است. به ویژه در صورتی که دعوا خواهان معترض ثالث در مرحله تجدیدنظر مطرح باشد، زیرا برابر ماده‌ 7 قانون مذکور، مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که در مرحله‌ نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌کند و نمی‌توان خوانده را از یک مرحله دادرسی بدون حکم قانون منع نمود. و لذا دعوا دیگری را نمی‌توان هم زمان مطرح نمود. در مورد اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه برابر مواد 146 و 147 بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌کند و لذا امکان طرح دعوی دیگر در ضمن آن متصور نمی‌باشد.

نظر اکثریت

در اعتراض ثالث حکمی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی صرفاً تکلیف دارد که مالکیت را «احراز» و حکم قطعی صادره را فسخ کند، و یا در اعتراض ثالث اجرایی، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، نسبت به رفع یا عدم رفع توقیف از وسیله نقلیه یا ملک اقدام می‌نماید؛ لذا نمی‌توان سایر خواسته‌ها را به آن اضافه نمود؛ زیرا اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و اعتراض ثالث حکمی موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی تابع تشریفات خاص خود است و یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراست؛ لذا دادگاه اختیاری برای رسیدگی به سایر دعاوی (خواسته‌ها) که به‌طور عادی مستلزم رعایت تشریفات است، ندارد و نمی‌تواند ضمن دعوای اعتراض ثالث رسیدگی نماید؛ بنابراین ثالث نمی‌تواند سایر خواسته‌ها را به همراه اعتراض ثالث مطرح نماید؛ در غیر این صورت به‌ صورت مجزا رسیدگی خواهد شد.

نظر اقلیت

منع قانونی وجود ندارد؛ لذا ثالث می‌تواند در کنار دادخواست اعتراض ثالث، خواسته‌های دیگری را نیز به دادخواست اضافه نماید و دادگاه در صورتی که مرتبط باشد توامان رسیدگی می‌کند.

منبع
برچسب‌ها