میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی ‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آئین نامه ‌ای است که از‌ طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.