هر یک از دستگاه های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان ها، می‌توانند نسبت به تشکیل هیأت های بدوی در این مراکز اقدام کنند.