تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۱/۲۸
شماره نظریه: ۹۴/۷
شماره پرونده: ۲۹-۸۹-۳

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرفاً سازمانها و دستگاههای دولتی و نهادهای احصاء شده در قانون استفاده بعضی از دستگاههای دولتی از نماینده حقوقی در مراجع قضائی... مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحیه سال ۱۳۷۶ و نیز ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عنایت به فلسفه وضع و اهداف مقنن در تصویب این مقررات می‌توانند برای طرح شکایت و ادای توضیح درباره آن از نماینده حقوقی با شرایط مقرر در قانون استفاده کنند و سایر اشخاص حقوقی از شمول مقررات فوق خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی را در مراجع قضائی ندارند.