تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۳۶۸
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۸۸۴

استعلام:

احتراما آیا ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن می­شود یعنی
۱- ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبلا فوت کرده
۲- شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلا فوت کرده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- مقنن طبق تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرم محال اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است.
۲- در بند ۲ در قانون مجازاتی تعیین نشده، لذا صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم محال کافی نبوده و عملیات مادی جرم (محال) می باید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گردد./الف