تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۲/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۴/۲۸۵
شماره پرونده: ۴۹-۹/۶۱-۵۱

استعلام:

گردد آیا حکم طلاق صادره از دادگاه های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ همچنین آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مامورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پاسخ سوال اول: حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ وماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.
پاسخ سوال دوم: بدیهی است به تقاضا نامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد./