ساخت هروئین، مورفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیردارویی

عنوان جرم
ساخت هروئین، مورفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیردارویی
مجازات
تا 5 سانتی گرم: جزای نقدی از 15/000/000 تا 35/000/000 میلیون ریال و شلاق از 20 تا 50 ضربه
بیش از 5 سانتی گرم تا 1 گرم: جزای نقدی از 30/000/000 تا 90/000/000 میلیون ریال و شلاق از 30 تا 74 ضربه
بیش از 1 گرم تا 4 گرم: جزای نقدی از 100/000/000 تا 250/000/000 ریال و حبس از 2 تا 5 سال و شلاق از 30 تا 70 ضربه
بیش از 4 گرم تا 15 گرم: جزای نقدی از 20/000/000 تا 550/000/000 ریال و حبس از 5 تا 8 سال و شلاق از 30 تا 74 ضربه
بیش از 30 گرم: اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
مستند قانونی
ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/08/03

عناوین و برچسب‌ها