ماده 144 قانون مدنی

احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.

عناوین و برچسب‌ها