ماده 224 قانون مدنی

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها