رای شماره 1892 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1892

تاریخ دادنامه: 4؍10؍1397

شماره پرونده: 95؍1357

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب خالق زاده رستمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 2144979-1394/09/14 و نامه شماره 2146303؍ص؍94 مورخ 1394/09/16 شرکت دخانیات

گردش کار: 1- متن نامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: نامه شماره 2144979-14؍9؍1394:

" جناب آقای رحیمی پور

سرپرست محترم مدیریت منابع انسانی

با سلام

عطف به نامه شماره 2144621؍94-14؍9؍1394 در خصوص پرداخت مابه التفاوت ذخیره مرخصی مضاعف مناطق محروم به آگاهی می رساند:

1- ملاک در خصوص محاسبه و پرداخت ذخیره مرخصی مضاعف مناطق محروم، رای وحدت رویه شماره 496 و 495- 11؍11؍1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در موارد مشابه لازم الاتباع است می‌باشد.

2- مطابق ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1385) و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر رای وحدت رویه نسبت به آینده است.

بنابراین رای مذکور از تاریخ 29؍1؍1390 (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی) لازم الاجرا شده و در مورد اشخاصی که قبل از تاریخ فوق بازنشسته شده و مابه ازاء ذخیره مرخصی خود را دریافت کرده اند، قابل استناد نیست و پرداخت مابه التفاوت موضوعیت ندارد.- مدیر حقوقی "

ب) نامه شماره 2146303؍ص؍94-16؍9؍1394:

" جناب آقای رستم کلایی مطلق

مدیر محترم مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

موضوع: مابه التفاوت مرخصی مناطق محروم

با سلام

احتراماً با عنایت به اعلام نظر مدیر امور حقوقی طی نامه شماره 2144979-14؍9؍1394 در خصوص مابه التفاوت مرخصی مناطق محروم کارمندان بازنشسته مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش به استحضار می رساند: ملاک محاسبه و پرداخت ذخیره مرخصی مضاعف مناطق محروم، رای وحدت رویه شماره 496 و 495- 11؍11؍1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که در موارد مشابه لازم الاتباع است و همچنین مطابق ماده 43 دیوان عدالت اداری (مصوب 1385) و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر رای وحدت رویه نسبت به آینده است، لذا رای مذکور از تاریخ 29؍1؍1390 (انتشار در روزنامه رسمی) لازم الاجرا می‌باشد و در مورد اشخاصی که قبل از تاریخ فوق بازنشسته شده و وجه ذخیره مرخصی خود را دریافت کرده اند، قابل استناد نمی‌باشد و پرداخت مابه التفاوت موضوعیت ندارد، علیهذا مراتب جهت اطلاع رسانی به کانون بازنشستگان آن مرکز اعلام می‌گردد. " -سرپرست مدیریت منابع انسانی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت دخانیات ایران به موجب لایحه شماره 2635219؍96-19؍4؍1396 توضیح داده است که:

" مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

موضوع: لایحه دفاعیه

احتراماً بازگشت به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه 9509980905800151-4؍2؍1396 در خصوص دعوی آقای یعقوب خالقی زاده رستمی به طرفیت این شرکت با خواسته الزام به ابطال دستور اداری مدیر حقوقی و مدیر منابع انسانی مراتب ذیل را در رد شکایت مطروحه به استحضار می رساند:

1- نامبرده کارمند مشمول خدمات کشوری شاغل در این شرکت بوده که از تاریخ 20؍5؍1354 جذب و مشغول به فعالیت شده و به موجب حکم شماره 451-19؍1؍1385 در تاریخ 19؍1؍1385 به افتخار بازنشستگی نائل گردیده است.

2- با عنایت به مجوز شماره 2065859؍ص؍94-1؍6؍1394 مدیریت منابع انسانی و حکم شماره 11617-10؍8؍1386 مزایای مناطق محروم سالهای 1368 لغایت 1373 که نامبرده در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش فعالیت داشته و این مرکز به لحاظ تقسیمات کشوری جزء مناطق محروم بوده به مشارالیه پرداخت گردیده است.

3- ملاک محاسبه و پرداخت ذخیره مرخصی مناطق محروم، رای وحدت رویه شماره 496 و 495- 11؍11؍1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در موارد مشابه لازم الاتباع است، می‌باشد.

4- مطابق ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر رای وحدت رویه نسبت به آینده است، استناد خواهان به رای وحدت رویه مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و بی اساس است چرا که رای وحدت رویه مذکور از تاریخ 29؍1؍1390 (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی) لازم الاجرا شده و در مورد اشخاصی که قبل از تاریخ فوق بازنشسته شده و مابه ازاء ذخیره مرخصی خود را دریافت کرده اند، قابل استناد نبوده و موضوعیت ندارد.

5- صرف نظر از موارد فوق، به موجب رای وحدت رویه شماره 119-8؍2؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت مزایای مذکور به نرخ یوم الاداء فاقد وجاهت قانونی است.

با عنایت به مراتب مذکور، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. در خاتمه خانم سمانه باقری جهت ثبت لایحه دفاعیه و پیگیریهای بعدی به حضور معرفی می‌گردد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به استدلال مصرح در رای شماره 1891- 1890- 1889 مورخ 4؍10؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه شرکت دخانیات غیر دولتی است، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه های شرکت دخانیات از جمله مصادیق مقررات ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود و قابل بررسی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع