حقوق خاص دادرسی‌ های اداری
الف - تمامی مراجع اداری، نظیر هیأت ‌ها و کمیسیون‌ ها در رسیدگی به پرونده‌ های مستخدمان که جنبه مجازات دارد، مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه و اصول دادرسی اداری و تضمین حداقل حقوق آن ‌ها با رعایت تناسب بین تخلف و حکم هستند.
ب - اگر تصمیم یا اقدام نهاد یا مقام اداری در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شود، اتخاذ همان تصمیم یا ارتکاب همان اقدام به‌ صورت مجدد از سوی نهاد یا مقام اداری مذکور یا نهادهای مشابه آن به ‌صورت تعمدی یا از روی مسامحه تخلف اداری محسوب می‌ شود و می‌ تواند مشمول بند ۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۷۲ باشد.