ماده 143 قانون مدنی

هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت میشود.

عناوین و برچسب‌ها