ماده 374 قانون مدنی

در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

عناوین و برچسب‌ها