بررسی صلاحیت اعطا شده به دادگاه خانواده در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان- هماهنگ استانی 1 از 10

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/09
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

بررسی صلاحیت اعطا شده به دادگاه خانواده در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان- هماهنگ استانی 1 از 10

پرسش

نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده احصا گردیده است، لکن ماده 29 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399اشعار می‌دارد رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده انجام می‌شود حال با توجه به ماده اخیر الذکر آیا اقدام قانون گذار به نوعی اعطای صلاحیت اضافی به دادگاه خانواده می‌باشد در صورت پاسخ صحیح کدامیک از موارد مطروحه در ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان داخل در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد؟

نظر هیات عالی

با مداقه در مفاد مواد 3 ،28،29 و 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/02/23 مجلس شورای اسلامی، در صورتی که طفل و نوجوان (افرادی که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده‌اند.) در وضعیت مخاطره‌آمیز قرارگرفته (با توجه به ماده 3 قانون مذکور) رسیدگی به جرائم (وفق ماده 28 قانون یادشده) در صلاحیت شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری (دادگاه اطفال و نوجوانان) می‌باشد و با وصف وجود وضعیت مخاطره‌آمیز و ضرورت طرح و پیگیری دعاوی حقوقی (با توجه به ماده 36 قانون مرقوم) رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده میباشد. بنابراین هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه دیده مستلزم تعقیب قضایی یا اتخاذ تصمیم در امور حقوقی باشد، حسب مورد دادگاه کیفری یا دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد.

نظر اتفاقی

در موارد احصا شده در ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان رسیدگی به کلیه مواردی که جرم تلقی می‌شود و واجد جنبه کیفری است و در صلاحیت دادگاه کیفری می‌باشد و تعیین تکلیف فوری در خصوص اطفالی که در وضعیت مخاطره آمیزی قرار دارند با دادستان و مراجع حمایتی قانونی می‌باشد و چنانچه برای اطفال در معرض خطر نیازی به سرپرست و قیم قانونی می‌باشد مراتب از طریق مراجع ذیربط با اشخاص حقیقی از دادگاه خانواده در خواست و لذا اقدام قانون گذار در تدوین ماده 3اخیر الذکر به نوعی اعطا ی صلاحیت اضافی به دادگاه خانواده نمی‌باشد.

منبع
برچسب‌ها