رای شماره 457 مورخ 1382/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 457

تاریخ: 1382/12/03

کلاسه پرونده:82/912

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت4/82/945 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، دادنامه شماره 1404 مورخ 7/7/82 شعبه 23 دیوان عدالت به طرفیت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صادر گردیده است که فقط از ناحیه تعاون روستایی تجدیدنظر خواهی شده است النهایه در هنگام رسیدگی تاریخ ابلاغ رای به مدیریت و برنامه‌ریزی مد نظر قرار گرفته است و نتیجتاً خارج از مهلت تشخیص گردیده است در حالی که با در نظر گرفته تاریخ ابلاغ به سازمان مرکزی تعاون روستایی تجدیدنظر خواهی در موعد قانون است علیهذا دادنامه صادره از شعبه چهارم مبنی بر اشتباه و مستدعی طرح آن در هیات عمومی هستیم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که دادنامه بدوی در تاریخ 29/7/82 به متقاضی تجدیدنظر ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر سازمان مرکزی تعاون روستایی در تاریخ 20/8/82 و در مهلت قانونی تسلیم گردیده و در نتیجه صدور قرار رد شکایت دادخواست تجدیدنظر آن سازمان به استدلال تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق‌الذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه دهم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع