تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۳/۳۶۱
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۷۴

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با توجه به تصریح بند (ب) ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و نصاب مقرر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده ۱۰۹ مذکور می‌باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان‌است.
۲- در فرضی که انتقال دهنده مال غیر، مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته باشد،‌ میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیرگرفته و ارزیابی آن از تاریخ وقوع جرم ملاک است.