ماده 2 قانون مدنی

قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

قوانین (1 مورد)

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)

نشست های قضایی (1 مورد)

دادنامه و رای (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها