تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۷۹۱
شماره پرونده: ۹۳-۱/۷-۱۶۱۱

استعلام:

با عنایت به تبصره ماده ۳۵ و ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمائید در پاسخ اعلام نمایند آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلا ا ثر می‌باشد یا با توجه به تجدید نظر خواهی آراء در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اطلاق ذیل ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲، به نظر می­رسد منظور از لغو دستور موقت در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده ۳۵ همان قانون، قطعیت رأی بدوی است. بنابراین صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست موجب لغو دستور موقت نمی­شود. با این حال، شعبه رسیدگی­کننده مادام که در اصل شکایت مبادرت به صدور رأی نکرده است، می­تواند برابر ماده ۴۰ قانون یاد شده اقدام نماید.