ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌ها‌ی ادواری، با اخذ حقوق، ذیحق می‌باشد.