تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۳۵

پیام: ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم عمومی، مصداق تعدد معنوی جرم بوده و یک مجازات دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهامات اقای د.پ. فرزند م. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به شاکی منتهی به شکستگی استخوان بینی و توهین به شاکی و اخلال در نظم و آسایش عمومی و رابطه نامشروع دون زنا با متهم ردیف دوم و اتهام خانم ف.ک. فرزند غ. دایر بر رابطه نامشروع دون زنا با متهم ردیف اول؛ با توجه به گزارش جانشین ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی تهران و تحقیقات دادسرا و کیفرخواست دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و شکایت اولیه شاکی خصوصی صرف نظر از گذشت شاکی خصوصی نسبت به متهم ردیف اول و استماع دفاعیات متهم در جلسه دادگاه بزهکاری هر دو متهم احراز می‌گردد و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و به استناد مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ و ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و با عنایت به ماده ۳۷ و بند الف ماده ۳۸ و تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جهت گذشت شاکی خصوصی آقای د.پ. به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری به عنوان مجازات اشد با رعایت تخفیف محکوم می‌گردد و خانم ف.ک. به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری به جهت ارتکاب جرم یاد شده محکوم می‌گردد و به استناد بند ۲ ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به استناد مواد ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به جهت گذشت شاکی خصوصی و قابل گذشت بودن دیه صدمات بدنی و اتهام توهین نسبت به هر دو مورد قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره نسبت به آقای د.پ. حضوری و نسبت به خانم ف.ک. غیابی است و در خصوص غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه و در خصوص حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر وفق مقررات است.

رئیس شعبه ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران - خانی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ج. به وکالت از آقای د.پ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۰۰۸۲۰- ۹۲ مورخ ۳/۱۰/۹۲ در پرونده کلاسه ۹۰۰۱۲۴- ۹۲ صادره از شعبه ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای د.پ. به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان بینی آقای م.ت. و اخلال در نظم و آسایش عمومی و رابطه نامشروع و با احراز بزهکاری و به لحاظ گذشت شاکی به سه سال و نیم حبس تعزیری به عنوان مجازات اشد محکوم شده است، نظر به این که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا این که اولاً جرایم در زمان حکومت قانون سابق که به نفع متهم است به وقوع پیوسته، ثانیاً جرایم ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان بینی و اخلال در نظم و آسایش عمومی فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم محسوب می گردند و در این خصوص مجازات فعل اشد (ایراد ضرب و جرح عمدی) اعمال می‌گردد. ثالثاً با توجه به اعلام گذشت شاکی، محکوم علیه مستحق تخفیف در مجازات است بنابراین مجازات سه سال و نیم حبس تعزیری به شش ماه حبس تخفیف می‌گردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد تبصره ۲ و ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با اصلاح و تخفیف مذکور تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

منصوری - جعفری شهنی