نظریه مشورتی شماره 7/1402/786 مورخ 1402/11/16

تاریخ نظریه: 1402/11/16
شماره نظریه: 7/1402/786
شماره پرونده: 1402-186/1-786ک

استعلام:

مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بزه آدم‌ربایی جرم و قابل مجازات اعلام شده است. حال سوال اینجاست که در روابط بین زن و شوهر در صورت وجود شرایط قانونی، تحقق چنین بزهی امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از ربایش در ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جابه جایی فیزیکی اشخاص با قصد ربودن و بدون میل و رضایت آنهاست؛ به نحوی که عرفاً عنوان «ربودن» صدق کند و با توجه به واژه «هرکس» در صدر ماده یادشده، مرتکب جرم خصوصیتی ندارد؛ بنابراین وجود روابط سببی یا نسبی میان رباینده و ربوده‌شده، اصولاً مانع تحقق این جرم نیست.

منبع