رای شماره 18 مورخ 1382/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 67/80

شاکی: آقای سیداصغر مرتضوی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نهم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: دوشنبه 25 فروردین 1382

شماره دادنامه: 18

مقدمه: الف- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/630 موضوع شکایت آقای محمود کاشانی و یحیی جلیلوند به وکالت از آقای ابوالحسن کاشانی و غیره به طرفیت شهرداری تهران- شهرداری منطقه یک تهران به خواسته ابطال اقدامات شهرداری در مورد صدور پروانه برج 16 طبقه به شرح دادنامه شماره 793 مورخ 1374/11/01 شکایت به خواسته الزام شهرداری به ابطال پروانه احداث ساختمان برای شخص ثالث فاقد وجاهت قانونی دانسته و رد نموده است.ب- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/667 و … موضوع شکایت آقای مسعود استکی و غیره به طرفیت شهرداری منطقه یک تهران به خواسته ابطال پروانه ساختمانی به شرح دادنامه شماره 2180 الی 2183 مورخ 1379/10/28 و دادنامه اصلاحی 468 الی 471 مورخ 24/4/80 با توجه به اینکه در قانون دیوان عدالت اداری ورود شخص ثالث پیش‌بینی نگردیده مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگستری تهران نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه دادنامه‌های فوق‌الذکر بر اساس موضوع شکایت و خواسته و سایر محتویات پرونده مربوط صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع