استنکاف از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

عنوان جرم
استنکاف از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
مجازات
مجازات حبس یا جزای نقدی درجه 4 یا 5 علاوه بر جبران خسارات وارده و ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم اشخاص حقیقی و حقوقی بین 3 تا 5 سال
اهمال یا ترک فعل یا ممانعت مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای احکام این قانون: 5 تا 15 سال محرومیت از حقوق اجتماعی علاوه بر مجازات مذکور
مستند قانونی
ماده 71 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24

عناوین و برچسب‌ها