اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها