قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور

مصوب 1401/02/10 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده - قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 1386/5/31 نسخ می‌گردد و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. به هیات وزیران اجازه داده می‌شود مطابق ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه اقدام نماید.

تبصره- این قانون از تاریخ 1402/1/1 لازم‌الاجرا می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/2/21 به تایید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف