ماده 435 قانون مدنی

خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.

عناوین و برچسب‌ها