رای شماره 733.2 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2/733

تاریخ دادنامه: 24/11/1396

کلاسه پرونده: 95/498 و 95/1408

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 732 الی 735-2/8/1396 هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش کار: 1- با شکایت آقای حمزه شکریان و به موجب دادنامه شماره 732 الی 735-2/8/1396، تعرفه شماره یک از فصل دوم تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر اراک ناظر بر اخذ عوارض تفکیک اراضی زیر 500 مترمربع ابطال شده است.

2- آقای حمزه شکریان به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در دادخواست تقدیمی ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب درخواست کرده بوده ولی هیات عمومی به این قسمت از خواسته توجه نکرده است.

3- با بررسی سوابق مشخص شد در خصوص این قسمت از خواسته تصمیمی اتخاذ نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به عدم احراز تضییع حقوق اشخاص، هیات عمومی با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبات ابطال شده موضوع رای شماره 732 الی 735 -2/8/1396 به زمان تصویب آنها موافقت نکرد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع