مصادف بودن تاریخ سررسید چک با روز تعطیل

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/21
شماره دادنامه قطعی: 9409982882501372

پیام: مصادف بودن تاریخ سررسید چک با ایام تعطیل، اماره بر وعده دار بودن چک است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ع. ی. مبنی برصدور یک فقره چک بلامحل دادگاه از توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقلاب اسلامشهر، شکایت شاکی ،گزارش مرجع انتظامی، گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه ودفاعیات متهم، بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته ومستندا به ماده 7 قانون صدور چک رای برمحکومیت متهم موصوف به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام احتمالی بازداشت قبلی وممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال صادرواعلام می نماید ،رای صادره حضوری بوده ودرمدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

دادرس شعبه101دادگاه کیفری 2 اسلامشهر- کشفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. م. با وکالت از آقای ع.ی.نسبت به دادنامه شماره 1692مورخ 94/12/11 صادره از شعبه101 دادگاه کیفری دو اسلامشهر که به موجب آن تجدیدنظرخواه آقای ع.ی. به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل یکسال حبس تعزیری و به دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده است از آنجایی که در هر صورت تاریخ چک مورد ادعا 94/2/25 مربوط به روز جمعه که روز تعطیلی است و چنین چکی که وجه آن در روز تعطیلی قابل وصول نیست و فردای آن روز قابل وصول می‌باشد وعده دار محسوب می‌شود بناء علی هذا دادگاه با احراز وعده دار بودن چک مورد ادعا و فقدان وصف کیفری موضوع معنونه مستندا به بند ه از ماده 13 از قانون صدور چک اصلاحی 1382/6/2 و در اجرای بند ب از ماده 455 با رعایت بند ث از ماده 450 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار منع تعقیب تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد این رأی مستندا به ماده 443 قانون مرقوم قطعی است.

مستشار شعبه 69 دادگاه تجدیدنظراستان تهران دادرس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظراستان تهران محمدعلی محمدی منصور عظیمی

منبع

عناوین و برچسب‌ها