ماده 121 قانون محاسبات عمومی کشور

نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آئین‌ نامه خاص خود‌ خواهد بود.