تکلیف دادگاه در ارتباط با اجرای قرار صادره در صورت عدم حضور خوانده و ناتوانی خواهان به معرفی مال در زمان اجرای قرار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/12
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن

موضوع

تکلیف دادگاه در ارتباط با اجرای قرار صادره در صورت عدم حضور خوانده و ناتوانی خواهان به معرفی مال در زمان اجرای قرار

پرسش

در اجرای قرار چنان چه خوانده حاضر نشود و خواهان هم قادر به معرفی مال در زمان اجرای قرار نباشد صدور رای به چه صورت است؟

نظر هیات عالی

برابر مقررات مواد 256، 257، 259 قانون آیین دادرسی مدنی چنان چه خواهان به تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس استناد کند عدم تهیه وسیله اجرای قرارهای مزبور در وقت تعیین شده موجب خروج آنها از عداد دلایل خواهان شده و دادگاه ضمن رسیدگی به دیگر دلایل خواهان، نسبت به دعوای مطروحه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
لکن در صورتی که اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی و کارشناسی به نظر دادگاه ضروری است، عدم تهیه وسایل اجرای قرارهای صادر شده در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه است و در صورتی که اشخاص یاد شده وسیله اجرای قرار را فراهم نکنند و اجرای قرارها هم مقدور نباشد و بدون اجرای قرار نیز دادگاه نتواند اتخاذ تصمیم و انشای رای نماید در مرحله بدوی دادخواست خواهان ابطال می‌شود و در مرحله تجدیدنظر دعوا متوقف می‌شود.

نظر اتفاقی

چون بدون تعرفه ملک صدور رای به هیچ عنوان مقدو ر نیست لذا صدور رای خلع ید از ملکی که مشخص نشده امکان ندارد لذا استناد همان مواد 256 و 257 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست ابطال می‌شود اما در موارد فورس ماژور مثل زلزله رودبار که نیاز به اجرای قرار کارشناس باشد حتماً باید اجرا شود.

منبع
برچسب‌ها