استفاده از آزادی مشروط در حبس تعلیقی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/08
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر برازجان

موضوع

استفاده از آزادی مشروط در حبس تعلیقی

پرسش

چنانچه شخصی مقداری از مجازات وی تعلیق گردیده باشد، آیا آزادی مشروط شامل مدت باقیمانده می‌شود؟ به عبارتی آیا مدت محکومیت باقیمانده که بایستی توسط محکوم‌علیه اجرا شود، پس از گذراندن نصف یا یک‌سوم مجازات حبس، شرایط آزادی مشروط را خواهد داشت؟

نظر هیات عالی

ملاک برخورداری از آزادی مشروط میزان مجازاتی است که قابل اجراست؛ لذا در فرض سوال دادگاه باملاحظه‌ی نصف یا ثلث مجازات قابل اجرا اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تفسیر نصوص کیفری به نفع متهم موید این برداشت است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ماده 58 قانون مجازات اسلامی بیان داشته «در مورد محکومیت به حبس تعزیری...» به‌صورت مطلق محکومیت به حبس تعزیری را بیان کرده پس شامل حبس تعلیقی هم می‌شود و چنانچه شخصی مقداری از مجازات وی تعلیق شده باشد در صورتی که بخواهد از آزادی مشروط استفاده کند بایستی کل محکومیت وی ملاک محاسبه قرار گیرد.

نظر اقلیت

با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفاوت فلسفه وجودی آزادی مشروط با تعلیق مجازات به نظر می‌رسد محکوم‌علیه فقط نسبت به بقیه مدت محکومیت (محکومیت غیر تعلیقی)، محکوم‌شده و پس از گذراندن نصف یا یک‌سوم مجازات می‌تواند تقاضای آزادی مشروط نماید.

منبع
برچسب‌ها