ماده 50 قانون استخدام کشوری

ترتیب تحصیل مرخصی‌های موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون به موجب آئین‌نامه ایکه از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد معین میشود.